Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul Resurse umane, Informatizare, Programe și proiecte comunitare

Prezentare 

SERVICIUL RESURSE UMANE, INFORMATIZARE, PROGRAME ŞI PROIECTE COMUNITARE asigură implementarea strategiei coerente şi coordonate a informaticii în sfera activităţilor din Primărie, întreţinerea şi repararea echipamentelor de tehnică de calcul din dotarea Primăriei, stabilirea de prognoze şi statistici economice la nivel de municipiu. Prin compartimentele specializate se asigură problematica resurselor umane şi salarizarea personalului aferent Consiliului Local Motru şi probleme


Structura organizatorică 

 • Compartimentul Resurse Umane
 • Compartimentul Informatică
 • Compartimentul programe și proiecte Comunitare

Atribuții principale

Serviciul Resurse Umane, Informatizare, Programe şi Proiecte Comunitare este condus de un şef care se subordonează Primarului Municipiului Motru şi are următoarele atribuţii:

 • asigură elaborarea strategiei şi politicii de resurse umane pe funcţii publice, funcţii de specialitate şi meserii pentru serviciile primăriei;
 • stabileşte criteriile de recrutare şi selecţie a personalului, asigurând elaborarea şi aplicarea testelor pentru selecţie;
 • asigură şi urmăreşte integrarea noilor angajaţi, efectuează controlul respectării disciplinei muncii;
 • asigură crearea băncii de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici, cât şi a personalului contractual;
 • asigură implementarea şi aplicarea Statutului funcţionarilor publici;
 • urmăreşte evaluarea activităţii şi cariera funcţionarilor publici integrate în sistemul de evaluare a performanţelor la nivelul instituţiei;
 • efectuează operaţiunile privind încadrarea, redistribuirea, detaşarea, pensionarea, încetarea contractului de muncă şi sancţionarea disciplinară atât a funcţionarilor publici, cât şi a personalului contractual;
 • fundamentează cheltuielile de personal şi transmite Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate fondul de salarii necesar pentru înscrierea acestuia în bugetul municipiului Motru;
 • urmăreşte şi asigură redistribuirea şi recalificarea personalului contractual;
 • asigură şi răspunde de perfecţionarea funcţionarilor din Primăria municipiului Motru în baza programului aprobat de primar;
 • verifică modul de desfăşurare a formelor de perfecţionare, analizează rezultatele obţinute şi face propuneri de îmbunătăţire a pregătirii profesionale;
 • urmăreşte întocmirea fişelor posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul primăriei şi asigură gestionarea acestora;
 • conduce carnete de muncă pentru întregul personal al primăriei;
 • întocmeşte dosare de pensie pentru limita de vârstă şi vechime, precum şi pensionarea pe motiv de boală, şi le transmite în timp util Direcţiei de Muncă Gorj;
 • controlează prezenţa la serviciu a salariaţilor primăriei şi face propuneri de sancţionarea disciplinară a celor vinovaţi;
 • întocmeşte, la sfârşitul anului în curs, planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor în colaborare cu celelalte servicii şi urmăreşte efectuarea acestora, conform planificării;
 • asigură întocmirea şi gestionarea fişelor de evaluare a posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din primărie;
 • păstrează fişele anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi dosarele funcţionarilor publici şi personalului contractual al primăriei;
 • întocmeşte dările de seamă statistice din domeniul său de activitate şi le transmite instituţiilor interesate;
 • întocmeşte statul de personal în baza statului de funcţii aprobat;
 • asigură aplicarea sistemului de salarizare în vigoare, completat cu actele normative care apar pe parcurs, în concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate de Consiliul local;
 • rezolvă problemele legate de muncă ale angajaţilor proprii în termenul prevăzut de lege;
 • răspunde de organizarea examenelor şi concursurilor pentru încadrarea în muncă şi avansarea în grade, trepte superioare sau funcţii de conducere, precum şi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de angajare, pregătire şi avansare;
 • asigură aducerea la cunoştinţa publică a posturilor vacante şi data organizării concursurilor pentru ocuparea acestora;
 • colaborează cu Comisia paritară la elaborarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Primăriei municipiului Motru;
 • colaborează cu Comisia de disciplină în vederea analizării abaterilor disciplinare;
 • întocmeşte şi transmite organelor abilitate date statistice solicitate privind numărul de posturi din Primăria municipiului Motru şi structura acestuia ;
 • asigură stabilirea drepturilor salariale ce revin funcţionarilor publici şi personalului contractual al Primăriei municipiului Motru;
 • asigură legitimaţiile de serviciu pentru angajaţii primăriei, pentru persoanele împuternicite de primarul municipiului să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale;
 • conduce la zi Registrul de evidenţă a persoanelor împuternicite de Primarul municipiului Motru să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale, precum şi a legitimaţiilor întocmite şi eliberate în acest scop;
 • asigură implementarea legislaţiei specifice activităţii personalului contractual;
 • asigură documentele şi sumele necesare pentru deplasările efectuate de personalul propriu în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;
 • organizează efectuarea plăţilor reprezentând drepturile salariale ale personalului aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Motru şi altor activităţi organizate în cadrul Primăriei municipiului Motru, precum şi orice alte încasări şi plăţi în baza documentelor legal întocmite de serviciile primăriei şi vizate de cei în drept;
 • întocmeşte statele de plată pentru personalul din cadrul primăriei, bibliotecii, casei de cultură, asistenţi personali, asigură aplicarea reţinerilor, potrivit obligaţiilor de plată ce revin personalului Primăriei municipiului Motru;
 • semestrial raportează situaţiile privind numărul de personal şi fondul de salarii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj;
 • semestrial raportează numărul de personal şi fondul de salarii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la Direcţia Muncii şi Solidarităţii Gorj;
 • lunar depune situaţiile privind declaraţiile privind contribuţia de asigurări sociale la Casa Judeţeană de Pensii Gorj;
 • lunar trimite situaţiile privind structura asistenţilor personali şi justificarea sumelor primite din taxa pe valoare adăugată pentru asistenţii personali la Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap Gorj;
 • asigură realizarea programului de perfecţionare a personalului din cadrul aparatului propriu şi a serviciilor din subordine a Consiliului Local în condiţiile legii;
 • concepe referate cu privire la modul de utilizare a fondului de premiere constituit şi face propuneri primarului referitor la repartizarea acestuia;
 • soluţionează conform legislaţiei în vigoare contestaţiile personalului din aparatul propriu în probleme de personal şi salarizare;
 • aplică dispoziţiile legale cu privire la calcularea şi reţinerea impozitului pe salarii, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia pentru protecţia socială a şomerilor;
 • în colaborare cu Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate asigură încheierea convenţiilor cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prin Inspectoratul Teritorial pentru Persoanele cu Handicap al judeţului Gorj în vederea completării sumelor necesare plăţii drepturilor asistenţilor personali, angajaţi ai Primăriei municipiului Motru, din fondul special de solidaritate socială;
 • păstrează evidenţa efectuării concediului de odihnă;
 • întocmeşte fişele fiscale privind impozitul pe venit;
 • eliberează adeverinţe personalului angajat la cerere şi ţine evidenţa cererilor şi adeverinţelor în copie;
 • eliberează adeverinţe la cerere privind vechimea în muncă;
 • Menţinerea în funcţionare normală a tehnicii informatice din dotare, presupunând:
  • testarea periodică a echipamentelor IT;
  • diagnosticări ale defectelor apărute la utilizarea echipamentelor informatice, asigură la timp repararea acestora prin firme specializate în caz de apariţie a defectelor majore;
  • propunerea de achiziţii pentru tehnica necesară;
  • solicitarea de achiziţii pentru materiale consumabile destinate echipamentelor;
  • administrarea stocului de materiale consumabile.
 • Propune spre achiziţionare a manualelor, documentaţiei programelor utilizate, abonamente la revistele de informatică pe care le recomandă, ţine la curent evoluţia tehnologiei informatice şi aduce la cunoştinţa şefilor ierarhici aspecte de perspectivă susceptibile de îmbunătăţire a productivităţii sau a calităţii.
 • Răspunde de buna funcţionare a reţelei interne de calculatoare electronice, respectiv conectarea cu reţelele externe şi asigură mediul favorabil de utilizare a acestora.
 • Administrează reţeaua de calculatoare stabileşte, gestionează şi urmăreşte drepturile utilizatorilor prin partajare – parolare – imprimare.
 • Dimensionează corect necesarul de programe de firmă, raportată la legislaţie, achiziţionează programe specializate respectând legea achiziţiilor în vigoare.
 • Asigură exploatarea programelor şi aplicaţiilor urmărind recepţia datelor de intrare, asigurarea introducerii corecte a datelor, adaptări la legislaţie, corelaţii asupra hardului şi softului utilizat, organizarea şi realizarea arhivelor de baze de date şi salvarea acestora pe suport extern.
 • Asigură cadrul general de funcţionare pe echipamentele informatice din dotarea instituţiei, participă la realizarea fluxurilor de lucru în reţea şi coordonează aceste activităţi.
 • Îşi asumă responsabilitatea prin inventarierea bazei tehnice informatice şi predarea în folosinţă a acestora birourilor, compartimentelor.
 • Păstrează confidenţialitatea asupra lucrărilor în care este angrenat şi care presupun un nivel specificat de discreţie sau care sunt secret de serviciu.
 • Conduce şi participă la întocmirea prognozelor economice şi sociale privind dezvoltarea municipiului, sintezelor şi statisticilor efectuate precum şi asigură dialoguri cu asociaţii, direcţii care concură la dezvoltarea zonală şi regională.
 • Colaborează cu celelalte servicii, birouri, compartimente pe linie administrativă şi răspunde atribuţiunilor şi dispoziţiilor primite pe linie ierarhică.
 • Organizarea lucrului individual pe principii de eficienţă şi loialitate faţă de instituţie;
 • Folosirea corectă a tehnicii informatice din dotare, presupunând:
  • însuşirea tehnologiei de lucru cu echipamentele informatice din dotare (conform principiilor, regulilor si normelor din domeniu);
  • însuşirea modului de lucru cu programele de aplicaţii (dezvoltate local sau achiziţionate din afara) si cu programele de sistem;
  • semnalarea erorilor consecvente sau a defectelor ce apar pe parcurs.
 • Exploatarea programelor de aplicaţii (operarea activităţii de bază asistată informatic):
  • recepţia documentelor sau a datelor de intrare pentru fiecare aplicaţie;
  • introducerea corectă şi la timp a datelor de intrare;
  • prelucrarea datelor folosind programele de aplicaţii;
  • listarea de situaţii intermediare sau finale pentru compartimentul beneficiar;
  • introducerea şi procesarea erorilor returnate de compartimentul beneficiar;
  • semnalarea oricăror incoerenţe si anomalii observate în datele, informaţiile sau documentele prelucrate;
  • semnalarea modificărilor sau conflictelor de legislaţie privitoare la documentele prelucrate;
  • realizarea si actualizarea de arhive ale informaţiilor sau ale bazelor de date.
 • Exploatarea programelor de sistem sau auxiliare (folosirea optimă a programelor din dotare).
 • Respectarea drepturilor de utilizator în cazul operării în reţea:
  • cunoaşterea drepturilor proprii;
  • neforţarea accesului către resurse partajate dar neasociate cu
  • drepturile sale de utilizator;
  • cererea extinderii drepturilor atunci când sarcinile de serviciu presupun aceasta.
 • Preluarea şi asigurarea circulaţiei documentelor de intrare pentru lucrările care se rulează lunar, lucrări destinate compartimentelor financiar, contabil; salarizare, personal ş.a. sau pentru lucrările de birotică, permanente sau cu caracter aleator (documentaţii, adrese, scrisori, sinteze, dări de seamă, rapoarte etc.).
 • Realizarea corecturilor pentru datele care nu se corelează, pe baza informaţilor returnate de compartimentul beneficiar (reacţii obţinute prin dialog direct sau prin schimb de documente de lucru).
 • Asigurarea serviciului de realizare, întreţinere şi actualizare a documentelor de birotică (cu predilecţie pentru documentele necesare şi în tiraj mare, pentru cele cu cerinţe estetice sau de calitate grafică, sau pentru cele care înregistrează rezultate obţinute prin calcule/algoritmi).
 • Participă la întocmirea bugetului, analiza şi întocmirea de rapoarte finale din mediul economic al instituţiei în cadru informatizat ;
 • Arhivează, întocmeşte copii şi salvează pe suport extern date economice de importanţă prin colaborarea pe orizontală cu birourile specializate în domeniu;
 • Efectuează statistici economico-financiare prin urmărirea programelor emise de Consiliul Local Motru, analizează şi evidenţiază grafic evoluţia, dinamica, consumurile, debitele financiare ;
 • Întocmeşte programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială a Consiliului Local Motru şi urmăreşte realizarea acestora;
 • Participă la întocmirea de studii şi analize privind potenţialul economic de dezvoltare în perspectivă a localităţilor municipiului;
 • Îndeplineşte funcţia de analist în mediul economic-social în vederea creării şi implementării de programe pe calculator şi îndrumă compartimentele beneficiare în utilizarea programelor proiectate;
 • Asigură cadru de colaborare cu asociaţii specializate în mediu informatic;
 • Însuşirea tehnologiei de lucru cu echipamentele informatice din dotare (conform principiilor, regulilor si normelor din domeniu);
 • Însuşirea modului de lucru cu programele de aplicaţii (dezvoltate local sau achiziţionate din afara) şi cu programele de sistem;
 • Colaborează cu compartimentele interne de profil economic în vederea realizării de sinteze, statistici, programe şi prognoze.
 • asigură buna funcţionare a reţelei informatice din cadrul serviciului, precum şi de evidenţa electronică privind sistemul de achiziţie electronică şi plata taxelor şi impozitelor prin sisteme electronice prin reţeaua INTERNET.
 • asigură buna funcţionare a sistemelor de operare a calculatoarelor din cadrul primăriei municipiului Motru.
 • asigură legătura cu compartimente de specialitate din cadrul Prefecturii precum şi cu Federaţia municipiilor din România;
 • realizează materialele şi lucrările necesare primăriei cu prilejul sărbătoririi unor evenimente naţionale si locale (anunţuri, invitaţii, felicitări, filmări, etc.) precum si protocolul acestora;
 • Pregăteşte proiecte şi activităţi de asistenţă tehnică privind implementarea şi execuţia acestora;
 • Asigură dezvoltarea de proiecte cu finanţări provenite din fonduri cu cofinanţare externă şi internă,
 • Pregătirea PROIECTELOR PROPUSE PRIN DIVERSE PROGRAME REGIONALE SAU NAŢIONALE, susţinerea, licitarea şi supravegherea execuţiei acestora asigurând un suport tehnic adecvat privind informarea şi publicitatea în teritoriu administrat;
 • Realizează sarcini ce revin Primăriei Municipiul Motru din PLANUL DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ, respectiv PROGRAMUL NAŢIONAL DE INTEGRARE EUROPEANĂ;
 • Realizează PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALĂ, stabileşte strategii şi tactici de implementare a acestora;
  • Stabileşte obiective prin programe şi proiecte propuse, asigură colaborarea şi comunicarea cu organismele guvernamentale s-au nonguvernamentale;
 • asigură traducerea documentelor din/în limbi străine şi le pune la dispoziţia compartimentelor din primărie;
 • întocmeşte, în colaborare cu instituţiile publice de interes local, raporturi privind starea economică şi socială a municipiului;
 • asigură protocolul pentru delegaţii din ţară şi străinătate, întocmeşte şi asigură realizarea programului pentru primiri şi vizite ale acestora, cazare, masa, cadouri, bilete de transport C.F. şi avion, în colaborare cu Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate;
 • primeşte corespondenţa din străinătate, asigură traducerea acesteia şi transmiterea răspunsurilor;
 • întocmeşte documentaţia referitoare la fundamentarea cheltuielilor ocazionate de participarea delegaţiilor primăriei şi consiliului local în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar precum şi cele ocazionate de vizita unor delegaţii străine şi le transmite Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate pentru decontare.

Contact 

Serviciul Resurse umane, Informatizare, Programe și proiecte comunitare

Sef Serviciu Păun Marian

Adresă: Bulevardul Garii, Nr.1

Telefon: 0253/410 560, int.126

Program de lucru: Luni-Vineri – 08.00-16.00

Ultima actualizare: 13:31 | 25.06.2024

Sari la conținut