Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aparatul permanent al Consiliului Local

Prezentare 

Pentru buna organizare a lucrărilor Consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, Consiliul Local al municipiului Motru are organizat, potrivit unei organigrame şi unui stat de funcţii propriu aprobat de consiliu, un aparat permanent de lucru format din 2 persoane cu pregătire juridică, respectiv administrativă conform Ordonanţei nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 637/2002.


Atribuții principale

Aparatul permanent răspunde de derularea tuturor operaţiunilor de pregătire a proiectelor de hotărâri pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, potrivit procedurii stabilită prin prezentul regulament.

Personalul încadrat în cadrul aparatului permanent are următoarele atribuţii:

 1. Colaborează cu personalul din aparatul de specialitate al primarului în vederea pregătirii şedinţelor de consiliu;
 2. Pregăteşte, întocmeşte şi difuzează către consilieri dosarele de şedinţă şi alte materiale. Pentru o bună activitate şi pentru ţinerea legăturii permanente cu aleşii locali, primesc pe inventar câte un telefon mobil nou, și un aparat de înregistrare a ședințelor consiliului local în vederea redactării întocmai a proceselor verbale .
 3. Participă la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului local;
 4. Asigură documentarea şi informarea consilierilor, acordând acestora asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliul local;
 5. Redactează la cererea oricărui consilier local, în baza documentelor puse la dispoziţie de aceştia, expuneri de motive, proiecte de hotărâri şi alte reglementări specifice consiliului local;
 6. Primeşte prin registratură cereri, petiţii, sesizări şi reclamaţii adresate de persoanele fizice şi juridice consiliului local şi comisiilor de specialitate pe care le analizează şi propune modalităţi de soluţionare a acestora; redactează, la cererea consilierilor răspunsurile pe care le trimit petenţilor în termenele prevăzute de lege;
 7. Participă la audienţele acordate de comisiile de specialitate ale consiliului local, potrivit programului întocmit de preşedinţii acestora;
 8. Cere, transmite şi primeşte, la solicitarea consilierilor, la/de la compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, instituţiile publice şi societăţile comerciale din subordinea consiliului local informaţiile necesare exercitării mandatului de consilier local;
 9. Reprezintă şi apără, prin consilierului juridic, interesele consiliului local în cauzele aflate pe rol la instanţele de judecată în baza mandatului scris acordat de acesta;
 10. Redactează şi transmite hotărârile adoptate de consiliul local autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor fizice interesate, în termenul prevăzut de lege,
 11. Asigură publicitatea hotărârilor adoptate de consiliul local prin afişarea acestora la sediul primăriei și pe site-ul Primăriei.
 12. Respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I.
 13. Atribuțiile se completează cu cele din fișa postului stabilite de secretarul municipiului Motru pentru fiecare persoană în parte;
 14. Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de primar, consilieri şi secretar.

Contact 

Adresă: Bulevardul Garii, Nr.1

Telefon: 0253 410 560, int. 136; 0735404904 / 0735404905

Program de lucru: Luni-Vineri între orele 08:00 – 16:00

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut