Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul Coordonare servicii publice, Lucrări publice, Protecția mediului

Prezentare 

Serv. CSPLPPM funcţionează în cadrul Primăriei Mun. Motru, conform organigramei şi Ştatului de funcţii aprobat prin HCL de C.L. Motru.

Serviciul CSPLPPM are ca scop exercitarea competenţelor prevăzute de legile aplicabile în funcţie de activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului.

Activitatea Serv. CSPLPPM se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi persoanelor juridice, precum şi în interesul întregii comunităţi, exclusiv pe baza şi aplicarea legii.

Serv. CSPLPPM este condus de un şef serviciu numit prin dispoziţie de primar în urma unui concurs, în condiţiile legii.

În îndeplinirea atribuţiilor cu care este investit Serviciul CSPLPPM cooperează cu celelalte compartimente de lucru din aparatul de specialitate al primarului Mun. Motru şi dezvoltă relaţii de colaborare cu alte autorităţi publice, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun.

Serviciul CSPLPPM funcţionează în sediul Primăriei Mun. Motru din B-dul Gării nr.1, etaj II.


Structura organizatorică 

Conducerea Serv. CSPLPPM este exercitată de un şef serviciu, iar în lipsa acestuia de un funcţionar public angajat în cadrul serviciului, desemnat. Şeful de serviciu răspunde de întreaga activitate pe care o desfăşoară în faţa viceprimarului şi primarului, conform organigramei.

Şeful de serviciu coordonează activitatea pe linia lui de competenţă şi reprezintă serviciul în relaţiile cu celelalte structuri ale aparatului de specialitate ale primarului, Consiliului Judeţean, Instituţia Prefectului, persoane fizice sau persoane juridice în funcţie de competenţă în baza dispoziţiei primarului.


Atribuții principale 

COMP. LUCRĂRI PUBLICE, URMĂRIRE CONTRACTE

 1. Date de identificare ale compartimentului

Locaţia funcţionarului public care desfăşoară activitatea în cadrul acestui compartiment este în incinta Sediului Taxe şi Impozite Locale din cadrul primăriei situat pe str. Macului, parter.

 1. Misiunea şi scopul compartimentului
 • Întocmirea şi urmărirea contractelor de concesiune, închiriere, vânzare-cumpărare , dacă este cazul pentru bunurile din domeniul privat;
 • Întocmire documente în vederea recuperării restanţelor la contractele aflate în evidenţă;
 • Reactualizare cu rata inflaţiei chirie spaţii sau teren;
 • Reactualizare cu rata inflaţiei anual a preţului concesiunilor;
 • Evidenţa contractelor în derulare în format electronic şi manual;
 • Transmiterea situaţiei încasărilor către serviciul taxe şi impozite pentru fundamentarea bugetului ca sumă de venit;
 • Calculul penalităţilor în funcţie de prevederile contractuale şi alte legi speciale pentru contractele din evidenţă, atunci când este cazul de neplată în termen;
 • Întocmeşte răspunsuri către persoane fizice sau persoane juridice, înştiinţându-le;
 • Asigură punerea în aplicare a HCL- urilor;
 • Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru C.L. Motru;
 • Actualizează tarife minime la chirii;
 • Duce la îndeplinire Dispoziţiile primarului;
 1. Sistemul de relaţii al compartimentului

Din punct de vedere ierarhic este subordonat Şefului de Serviciu. Relaţii funcţionale ale compartimentului se stabilesc cu toate compartimentele şi birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Compartimentul primeşte şi transmite celorlalte compartimente, birouri şi servicii informaţiile solicitate prin referate, adrese, note.

COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI, AUTORIZAŢII FUNCŢIONARE AGENŢI ECONOMICI

 1. Date de identificare ale Comp. Autorizaţii Funcţionare Agenţi Economici

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea : Primăria Mun. Motru, B-dul Gării nr.1

Este subordonat Şef Serviciu, Viceprimar, Primar

 1. Misiunea şi scopul Compartimentului Autorizări agenţi economici:
 • eliberează autorizaţiile de funcţionare puncte de lucru ale agenţilor de pe UAT Motru
 • verifică documentaţia depusă de agenţii economici în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare
 • supune spre analiză şi aprobare Consiliului Local Motru Regulamentul care stă la baza eliberării autorizaţiilor de funcţionare
 • verifică agenţii economici împreună cu alte organe de control dacă respectă programul de funcţionare şi celelalte condiţii impuse de lege şi regulament
 • ţine evidenţa agenţilor economici care ocupă domeniul public sau privat şi care desfăşoară activitate de comerţ stradal
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pe care le supune spre aprobare Consiliului Local Motru
 • duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local Motru
 • verifică exactitatea datelor şi informaţiilor furnizate de agenţii economici prin declaraţia pe propria răspundere dată la O.R.C. cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare
 • propune primarului suspendarea sau anularea autorizaţiei de funcţionare pentru motivele prevăzute în regulament şi legislaţia aferentă
 • colaborează cu alte instituţii de control de control , Poliţia Locală, Poliţia Română, ISU, etc., în vederea rezolvării situaţiilor apărute în funcţionarea agenţilor economici de pe raza UAT Motru
 • întocmeşte periodic procese-verbale de verificare în teren a controalelor la punctele de lucru ale agenţilor economici şi informează şeful de serviciu despre neregulile constatate
 • răspunde de sesizările cetăţenilor şi face verificări în teren cu privire la aspectele sesizate, întocmeşte note de constatare şi propune şefului de serviciu măsurile ce se impun pentru remedierea situaţiei
 • urmăreşte şi verifică orice activitate de comerţ ce se desfăşoară pe raza UAT Motru , în limitele de competenţă
 • întocmirea tuturor anexelor la autorizaţia de funcţionare: acord de funcţionare, program de funcţionare, avize, declaraţii, etc.
 • aduce la cunoştinţă agenţilor economici orice modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii comerciale la nivelul UAT Motru
 • urmăreşte încasarea taxei în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare
 • urmăreşte încasarea taxei pentru viza anuală prelungire autorizaţie de funcţionare.

Sistemul de relaţii al compartimentului

 • relaţii interne: în cadrul primăriei colaborează cu serviciile şi birourile , primind şi furnizând informaţii în măsura rezolvării problemelor cetăţenilor ce ţin de competenţa compartimentului
 • relaţii externe: cu agenţii economici, instituţii publice, furnizează informaţii şi primeşte informaţii

COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI

Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiilor publice locale privind protecţia mediului şi a hotărârilor referitoare la protecţia mediului emise de Consiliul Local al municipiului Motru.

– Elaborează proiectul de buget pentru investiţii in domeniul protecţiei mediului şi activităţi de educaţie ecologică la nivelul municipiului Motru .

– Întocmeşte teme de proiectare şi caiete de sarcini pentru obiectivele de investiţii privind protecţia mediului .

– Monitorizează cantitatea lunară, şi tipurile, de deşeuri care se depozitează în Depozitului ecologic de deşeuri din Tg.-Jiu.

– Colaborează cu agenţi economici subordonaţi administraţiei publice locale în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanţilor sau a depozitării necontrolate a deşeurilor.

– Dezvoltă sistemul integrat de gestionare a deşeurilor municipale-colectare-transport-depozitare.

– Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului.

– Verifică pe teren ,soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor şi legislaţiei în vigoare.

– Colaborează cu diferite instituţii şi organisme (Universitate, ONG-uri, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia pentru Protecţia mediului Gorj, Direcţia Apelor Gorj, Inspectoratul Şcolar Gorj, Institute de cercetare şi proiectare) care desfăşoară activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului.

– Raportează lunar instituţiilor abilitate cantitatea de deşeuri generată în municipiul Motru.

– Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al municipiului Oradea în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii , sau proiecte referitoare la probleme de mediu.

– Urmăreşte si verifica activitatea operatorului de salubrizare din Mun. Motru

– Asigura reprezentarea din partea Primăriei Municipiului Motru in calitate de responsabil cu asigurarea activităţii de reglementare pe probleme de protecţia mediului si gospodărirea apelor in timpul acţiunilor , activităţilor ,derulate ,organizate,solicitate Primariei Municipiului Motru de autoritatile cu atributii de monitorizare, coordonare, indrumare,reglementare si control in domeniu (Agentia de Protectie a Mediului Gorj si Garda de Mediu -Comisariatul Gorj ,)

– In calitate de responsabil cu asigurarea activitatii de reglementare pe probleme de protectia mediului si gospodarirea apelor solicita rapoarte, informari Politiei Locale, cu privire la modul de respectare pe teritoriul municipiului Motru a prevederilor legale in domeniu ,respectiv acţiunilor de control derulate de aceasta, sancţiuni aplicate, masuri dispuse persoanelor fizice si /sau juridice pentru conformare.

– Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria Municipiului Motru sau alte instituţii nonguvernamentale.

– Iniţiază campanii si acţiuni de conştientizare ale populaţiei privind protecţia mediului ( Ziua mediului, Săptămâna Mobilităţii Europene, etc.)

– Iniţiaza si urmareste campaniile lunare pentru colectarea DEEE-urilor de pe raza municipiului Motru;

– Asigura verificarea sesizarilor repartizate , redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor, raspunde de soluţionarea, în termenul prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor si respectiv accesul liber la informatii publice ,adreselor si petitiilor repartizate si raspunde potrivit prevederilor legale in cazul nerespectarii termenelor de raspuns prevazute in legislatia specifică

COMPARTIMENT COORDONARE SERVICII PUBLICE, INSTITUŢII PUBLICE, REŢELE STARDALE

 1. Date de identificare

Compartimentul funcţionează în Primăria Mun. Motru la etajul II, B-dul Gării nr.1

Misiunea şi scopul compartimentul

 • întocmeşte lista lucrărilor de reparaţii la bunurile din domeniul public şi privat al Mun. Motru împreună cu şefii ierarhici superiori
 • întocmesc note, referate prin care constată şi aduc la cunoştinţă necesitatea executării lucrărilor pe raza UAT la obiectivele de interes public
 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru CL Motru pentru problemele din cadrul compartimentului
 • verifică în teren execuţia lucrărilor la sectorul spaţii verzi, salubrizare şi construcţii din cadrul Direcţiei Publice Motru
 • participă la recepţia lucrărilor executate din lista de lucrări şi reparaţii sau recepţia altor obiective, în baza dispoziţiei primarului
 • urmăreşte stadiul fizic de realizare a lucrărilor din cadrul serviciului împreună cu constructorul atunci când este cazul, conform proiectelor
 • verifică situaţiile de lucrări executate de Direcţia Publică prin sectoarele de activitate-spaţii verzi, salubritate, construcţii, adăpost câini
 • verifică situaţiile de lucrări executate în baza contractelor de lucrări din cadrul serviciului în vederea ordonanţării la plată
 • asigură punerea în aplicare a hotărârilor C.L. Motru
 • verifică situaţiile de lucrări pentru execuţia lucrărilor de plombări la nivelul Mun. Motru
 • verifică situaţia lucrărilor de deszăpezire
 • confirmă orele de funcţionare la utilajele folosite la deszăpezire
 • întocmeşte acte şi note cu răspunsurile către cetăţeni sau alte servicii şi birouri, instituţii publice, persoane fizice şi persoane juridice
 • asigură punerea în aplicare a hotărârilor de consiliu, a dispoziţiilor primarului
 • se preocupă de rezolvarea obiectivelor din lista de reparaţii anuală
 • organizează, verifică şi recepţionează activităţile din cadrul serviciului sau din cadrul societăţilor din subordinea primăriei
 • întocmeşte note de constatare, informări şi face propuneri pentru buna funcţionare a iluminatului public, ornamental decorativ
 • întocmeşte note de constatare şi propune conducerii instituţiei măsuri de reparaţii la obiectivele de interes public
 • întocmeşte necesarul de complexe de joacă, leagăne pentru locurile de joacă
 • inventariază arborii de pe domeniul public care prezintă pericol în vederea tăierii acestora sau toaletarea
 • inventariază monumentele istorice de interes local stabilind lucrările de reparaţii ale acestora
 • asigură necesarul de indicatoare rutiere împreună cu reprezentanţii poliţiei rutiere
 • propune C.L. Motru restricţii de circulaţie pe arterele de circulaţie din Mun. Motru
 • eliberează permise de liberă trecere în Mun. Motru
 • înregistrează motoscutere, căruţe şi alte autovehicule în evidenţele primăriei, conform legii
 • eliberează autorizaţii în regim de taxi
 • întocmeşte necesarul de plăcuţe mobile, plăcuţe taxi şi face demersurile pentru achiziţionarea acestora
 • constată şi propune măsuri de curăţare şanţuri, poduri, reparaţii parapeţi dacă este cazul
 • urmăreşte activitatea angajaţilor de la Direcţia Publică Motru privind lucrările de întreţinere la fântânile arteziene, cişmele stradale pentru buna funcţionare a acestora
 • urmăreşte execuţia lucrărilor de pavoazare (montare şi demontare)
 • asigură buna desfăşurare a activităţilor cu ocazia „Zilelor Mun. Motru”
 • execută antemăsurători la unităţile de învăţământ preuniversitar la solicitarea acestora pentru a se întocmi caiete de sarcini în vederea execuţiei lucrărilor
 • menţine legătura permanent cu reprezentanţii unităţilor de învăţământ, fac propuneri şi întocmesc note de constatare cu aceştia
 • asigură înscrierea noilor solicitanţi de autorizaţii taxi şi ţine evidenţa autorizaţiilor taxi pe persoane fizice şi persoane juridice
 • verifică, întocmeşte şi propune spre aprobare suspendarea, anularea autorizaţiei taxi, conform legislaţiei şi regulamentului
 • analizează şi evaluează îndeplinirea cerinţelor în vederea acordării sau respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizaţiei de transport persoane în regim de taxi
 • întocmeşte regulamentul pentru eliberarea autorizaţiilor taxi şi-l propune spre aprobare C.L. Motru
 • împreună cu alte organe de control efectuează controale la deţinătorii de autorizaţii taxi, chiar şi în trafic
 • rezolvă corespondenţa repartizată direct sau prin şeful de serviciu
 • eliberează dispoziţii loc de veci pentru Cimitirul Motru
 • urmăreşte ca transportatorii care au obţinut permis liberă trecere pe raza Mun. Motru să respecte traseele stabilite şi destinatarii
 • verifică în teren modul de readucere la starea iniţială a arterelor de circulaţie afectate de lucrări de spargere de diverşi operatori

C.Competenţe

– folosirea calculatorului ( PC) din cadrul serviciului

– cunoaşterea legislaţiei în domeniu

PATROMONIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUN. MOTRU

 1. Responsabilităţi şi competenţe

– ţine evidenţa şi administrează patrimoniul Mun. Motru

– întocmeşte la cererea iniţiatorilor documente pentru concesionare, închiriere bunuri domeniu public şi privat, în condiţiile legii

– gestionează cadastrul patrimoniului ( bunurilor din domeniul public sau privat)

– ţine evidenţa imobilelor transmise în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar

– preia în patrimoniu bunurile donate

– efectuează demersurile necesare pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ

– efectuează demersurile necesare pentru repartizarea locuinţelor sociale

– face propuneri pentru acţionarea în instanţă pe cei care ocupă ilegal domeniul public şi privat al Municipiului Motru

– identifică noi imobile care aparţin domeniului public sau privat al municipiului făcând demersurile necesare pentru completare

– întocmeşte documentele pentru scoaterea unor bunuri din domeniul public sau privat al municipiului făcând demersurile necesare pentru modificarea Anexei 3 domeniul public Mun. Motru

– soluţionează, în condiţiile legii, a HCL şi a dispoziţiilor primarului cererile, sesizările sau reclamaţiile

– ţine legătura cu Serv. Buget, Finanţe, Contabilitate pentru evaluarea bunurilor, conform legii

– ţine legătura cu comisiile de inventariere anuale, astfel încât să fie inventariate toate bunurile

– verifică informaţiile primite de la persoane fizice sau juridice în cazul sesizărilor.

COMPARTIMENT ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

Date de identificare ale compartimentului

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea : sediul Primăriei Mun. Motru, etaj II Serviciul CSPLPPM

Este subordonat şef Serv., Viceprimar, Primar.

 1. Atribuţiile Compartimentului de muncă:
 • îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari, în condiţiile legii
 • întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţia de proprietari pentru buna desfăşurare a activităţii
 • soluţionează reclamaţiile primite de la cetăţeni, în colaborare cu asociaţiile de proprietari, în limite legale
 • împreună cu comisia pentru controlul financiar-contabil din cadrul primăriei asigură rezolvarea problemelor financiare la sesizarea cetăţenilor
 • îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a cadrului legislativ incident
 • participă la adunările generale ale asociaţiilor de proprietari la invitaţia comitetului
 • asigură atestarea administratorilor de condominii în baza legii
 • ţine evidenţa administratorilor de asociaţii şi a comitetelor adresele şi nr. de telefoane ale acestora, astfel încât să poată lua legătura cu aceştia pentru rezolvarea în caz de probleme urgenta ale locatarilor
 • colaborează cu asociaţiile de proprietari pentru elaborarea documentelor ce stau la baza întocmirii listelor pentru alegerile locale, generale sau referendumului
 • propune măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii asociaţiilor de proprietari, împreună cu administratorii şi comitetul executiv
 • propune primarului măsurile necesare şi legale pentru soluţionarea diverselor cazuri pentru rezolvarea pe cale amiabilă sau în instanţă.

COMPARTIMENT ENERGETIC, UNITATEA LOCALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE

Date de identificare ale compartimentului

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea : sediul Primăriei Mun. Motru, etaj II Serviciul CSPLPPM

Este subordonat şef Serv., Viceprimar, Primar.

Atribuţiile Compartimentului :

– Realizează baza de date energetice in conformitate cu prevederile legale , in colaborare cu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei.
– Ţine evidenţa formelor de energie, a combustibililor utilizaţi precum şi a modului de utilizare a acestora.
– Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie si combustibil si a intensităţii energetice.
– Răspunde de analizarea studiilor si proiectelor existente pentru retehnologizarea si/sau modernizarea proceselor tehnologice.
– Răspunde de analizarea gradului si modului de recuperare a resurselor energetice refolosibile.
– Răspunde de întocmirea studiilor necesare si de luarea masurilor care sa conducă la eficientizarea consumurilor energetice.
– Asigură elaborarea documentelor pentru sedintele consiliului local si ale Primariei in ceea ce priveste activitatile de care raspunde.
– Analizeaza, rezolva si raspunde la sesizarile si reclamatiile cetatenilor din municipiu ce se refera la activitatile pe care le coordoneaza.
– Asigura arhivarea documentelor conform legii si prezentului regulament.
– Săptămanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru solutionare.
– Planifică şi organizează, împreună cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei electrice în condiţii de siguranţă şi continuitate a alimentării, ţinând seama de necesităţile de consum pe raza municipiului

– Avizează, în condiţiile legii, realizarea noilor capacităţi de investiţii, de interes local, în domeniul energetic

– Colectează şi analizează datele, informaţiile şi documentele puse la dispoziţie de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul energetic, în vederea elaborării şi fundamentării planurilor şi programelor energetice.
– Monitorizează consumurile energetice folosind ca instrument de lucru ,,contabilitatea energetică,, prin care se înregistrează continuu sau periodic consumurile energetice (separat curent electric, gaz, apă) ale unui obiectiv: şcoală, creşă, grădiniţă, instituţie publică etc.

– Iniţiază programe pentru folosirea raţională şi eficientă a energiei

– Întocmeşte documentaţia necesară aprobării preţurilor locale de referinţă a energiei termice livrată populaţiei, prin sisteme centralizate

– Colaborează cu Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, precum şi cu celelalte instituţii, Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energetic, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală pentru stabilirea strategiilor de aplicare a legislaţiei în domeniul energetic ( legi, orgonanţe, hotărâri de guvern, programe etc

– Stabileşte măsuri pentru popularizarea, în rândul cetăţenilor a avantajelor reabilitării termice a clădirilor, în scopul motivării populaţiei spre economisirea agentului termic

– verifică documentaţia depusă de persoane juridice în vederea eliberării licenţelor de traseu pentru transportul public de persoane pt. curse regulate şi speciale

– verifică şi supune spre aprobarea Consiliului Local întreaga documentaţie în vederea eliberării licenţelor de traseu

– colaborează cu alte organe autorizate conform legii şi controlează persoanele autorizate şi licenţiate de autoritatea publică locală pe transport persoane

– propune cheltuielile anuale ce trebuie prevăzute în bugetul local aferent efectuării transportului de elevi cu microbuzul şcolar

– coordonează, întocmeşte doc. şi verifică întreaga activitate, precum şi cheltuielile legate de activitatea de transport elevi cu microbuzul şcolar

– propune şi întocmeşte programul de transport public local de persoane prin curse regulate

– stabileşte în colaborare cu reprezentanţii operatorilor de transport public local traseele şi staţiile publice aferente

– supune spre aprobarea consiliului local documentaţia privind suspendarea sau anularea licenţelor, în condiţiile legii

– întocmeşte regulamentele şi caietele de sarcini pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi le supune spre aprobare consiliului local

– pune în aplicare hotărârile Consiliului Local Motru cu privire la serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite conf. Legii nr.51/2006, actualizată

– urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractuale încheiate cu operatorii serviciilor publice

– face propuneri de modificare a clauzelor contractuale cu operatorii în funcţie de modificările legislative

– mediază conflictele ce pot apărea între operatori şi utilizatori şi informează periodic conducerea instituţiei despre modul de rezolvare

– împreună cu operatorii verifică şi ia măsuri de remediere în cazul deficienţelor, astfel încât activitatea serviciului public să funcţioneze la parametrii normali

– constată neregulile sesizate de beneficiari ( utilizatori) şi propune măsuri de sancţionare a operatorilor, în limitele legale

– elaborează, modifică şi monitorizează indicatorii de performanţă pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, conform legislaţiei în vigoare

Relaţii ale Compartimentului:

 • interne: colaborează cu serviciile şi birourile din cadrul primăriei pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă
 • externe: de colaborare cu persoane fizice şi juridice din afara instituţiei, operatori, ANRSC, ARR, etc.

Contact 

Serviciul Coordonare servicii publice, Lucrări publice, Protecția mediului – Sef serviciu Văduva Angela

Adresă: Bulevardul Garii, Nr.1

Telefon: 0253/410 560, int.112

Program de lucru: Luni-Vineri – 08.00-16.00

Ultima actualizare: 14:46 | 29.05.2024

Sari la conținut