Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biroul Registrul Agricol, Cadastru și Agricultură

Prezentare 

Biroul Registru Agricol, Cadastru și Agricultură deservește atât cetățenii Municipiului Motru (persoane fizice sau juridice) cât și cetățenii din alte localități, proprietari ai terenurilor sau ai locuințelor aflate pe raza municipiului prin eliberarea titlurilor de proprietate, prin eliberarea de adeverințe pentru actele de identitate, somaj, asistenta sociala, judecătorie, notariat și contracte pentru telefonie și CEZ.


Structura organizatorică 

Biroul Registru Agricol, Cadastru și Agricultură are în subordine:

 • Biroul Registru Agricol
 • Biroul Cadastru și Agricultură

Atribuții principale 

 • Întocmește balanța fondului funciar și alte documente, anexe conform legii;
 • Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei în vederea aplicării legilor proprietății;
 • Întocmește dosarele și asigură afișarea la Primăria Municipiului Motru a ofertelor de vânzare – cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilanul municipiului (formular tipizat) conform Legii nr. 17/2014;
 • Comunică Direcției Pentru Agricultură Gorj dosarele privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan depuse și afișate;
 • De asemenea, ținerea în format electronic a evidenței în Registrul Special cu oferte de vânzare a terenurilor agricole din extravilan conform Legii nr. 17/2014;
 • Eliberează vânzătorului după expirarea termenului adeverința privind îndeplinirea procedurii de publicitate prevăzută de lege privind circulația juridică a terenurilor;
 • Participă efectiv ca inginer de specialitate la măsurători în teren, împreună cu membrii Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar în vederea întocmirii documentației pentru eliberarea Titlurilor de Proprietate;
 • Întocmește procesele-verbale de punere în posesie pe autori și proprietari, verificând cererile de reconstituire a proprietății după măsurătorile efectuate în teren;
 • Întocmește schițele topografice și realizează suprapunerea lor pe planurile cadastrale cu parcele și tarlalele respective;
 • Înaintează documentațiile efectuate la Comisia Județeană și le analizează în Comisia Locală de Fond Funciar;
 • Execută copii xerox și le înaintează Comisiei Județene precum și alte documente solicitate de instanțele judecătorești;
 • Completează adeverințele și urmărește modificările survenite în tabelele cu proprietarii de terenuri;
 • Urmărește respectarea normelor tehnice și a legislației în vigoare referitor la combaterea bolilor și dăunătorilor la plante și utilizarea pesticidelor pentru menținerea echilibrului ecologic la nivelul localității;
 • Afișează la sediul primăriei toate avertizările și substanțele folosite în tratarea bolilor și a dăunătorilor conform documentelor transmise;
 • Stabilește pe baza consultării cu producătorii agricoli din localitate cantitățile de semințe, material săditor, pesticide, îngrășăminte și alte materiale necesare acestora și sprijină acțiunile de aprovizionare cu aceste produse;
 • Întocmește procese-verbale de constatare în caz de distrugeri de recolte la solicitarea scrisă a proprietarilor de teren, iar în caz de calamități naturale, evaluează pagubele produse;
 • Sprijină inițiativele de asociere a producătorilor agricoli în societăți agricole sau asociații familiale;
 • Întocmește Registrele Agricole pe sate cu locuitorii , cap de gospodărie și membrii în componență cu C.N.P precum și completarea celor 16 capitole corespunzătoare pozițiilor de rol;
 • În paralel, Registrele Agricole se țin și în format electronic, pe sate;
 • Înregistrează la fiecare poziție de rol, suprafața construcțiilor din gospodărie, categoriile de folosință a terenului în intravilan și extravilan, declarația și semnătura precum și numărul de animale din gospodărie (păsări, bovine, porcine, familii de albine etc);
 • Întocmește adeverințe privind componența familiei și completează formularele necesare acordării ajutorului social, pentru evidența populației, pentru notariat și judecătorie, pentru abonamente telefonie și energie electrică (formulare tipizate) etc;
 • Urmărește modul în care deținătorii cultivă terenul;
 • Completează adeverințe (formular tipizat) pentru fermierii beneficiari ai subvențiilor agricole de la APIA;
 • Înregistrează , la cerere, pe bază de documente de la judecătorie, notariat și Cartea Funciară toate tranzacțiile de teren prezentate;
 • Ține evidența contractelor de arendare a terenurilor agricole încheiate în baza Legii nr. 19/1994- Legea arendării, republicată, în Registru Special precum și operarea lor în Registrul Agricol;
 • Eliberează Atestate de Producător și Carnete de Comercializare la solicitarea fermierilor agricoli pentru animale și produse agricole în vederea comercializării, în urma verificărilor în teren a produselor și a producției estimate conform procesului verbal încheiat, precum și vizarea semestrială a acestora;
 • Completarea Registrelor de Evidență a Atestatelor și a Carnetelor de Comercializare;
 • Transmiterea la Finanțele Publice , trimestrial, a informațiilor cu privire la beneficiarii Carnetelor de comercializare și a datelor cuprinse în acestea;
 • Întocmește rapoartele statistice;
 • Comunică la Serviciul Impozite și Taxe Locale orice modificare a poziției de rol;
 • Întocmește și ține la zi Registrul Centralizator;
 • Îndosarierea și arhivarea tuturor documentelor prelucrate în decursul anului.

Contact 

Birou Registru Agricol, Cadastru și Agricultură – Șef serviciu ing. Tutilă C-tin

Adresa: Str. Macului, Nr.36

Telefon:

0253/410 560, int.228 – Biroul Cadastru

0253/410 560, int. 232 – Biroul Registru agricol

Program de lucru: Luni-Vineri – 08.00-16.00

Ultima actualizare: 13:25 | 16.07.2024

Sari la conținut