Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate

Prezentare 


Structura organizatorică 

 • Compartimentul Contabilitatea Veniturilor
 • Compartimentul Bugete
 • Compartimentul Financiar
 • Compartimentul Contabilitatea Cheltuielilor

Atribuții principale

  • organizează şi asigură urmărirea execuţiei bugetare pentru toate activităţile finanţate din bugetul local, precum şi pentru activităţile finanţate din surse extrabugetare;
  • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Motru;
  • întocmeşte raportul privind contul de execuţie a bugetului local;
  • urmăreşte execuţia bugetului de venituri si cheltuieli;
  • întocmeşte raportul Primarului privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Motru;
  • centralizează propunerile de virări de credite de la instituţiile finanţate din bugetul local, le analizează şi, dacă nu contravin dispoziţiilor legale, întocmeşte referate de specialitate privind aprobarea acestor virări de credite ordonatorului principal;
  • analizează solicitările de subvenţii care se acordă din bugetul local;
  • trimestrial, primeşte dările de seamă contabile de la instituţiile care sunt finanţate din bugetul local, le verifică dacă sunt în concordanţă cu cifrele aprobate şi nu există depăşiri de credite, dacă sunt completate conform instrucţiunilor Ministerului Finanţelor; asigură centralizarea acestora şi întocmirea dării de seamă proprii, pe care le depune la termenele fixate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, împreună cu referatul explicativ asupra bilanţului contabil;
  • pe baza bilanţului aprobat, lunar întocmeşte deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în bugetul local;
  • în concordanţă cu prevederile bugetare întocmeşte lunar cererile de sume defalcate şi transferuri din bugetul de stat (pentru investiţii, acoperirea diferenţelor de tarif la energia termică furnizată populaţiei, fonduri speciale) pe care le supune avizării Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat;
  • pe baza datelor furnizate de serviciul de administrare a domeniului public, elaborează analize de preţ pentru toate produsele rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul unităţii (mixturi asfaltice, betoane, mobilier urban, flori, coroane de flori, etc.);
  • asigură onorarea la timp şi corectă a obligaţiilor financiare ale instituţiei către terţi şi a acestora faţă de instituţie, cu respectarea priorităţilor, potrivit legii;
  • asigură condiţiile pentru buna funcţionare a instituţiilor de sub autoritatea primăriei pe care le finanţează, total sau parţial (învăţământ, sănătate, asistenţă socială, cultură, etc.);
  • asigură evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinţă, a obiectelor de inventar în magazii şi în folosinţă, precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe feluri de materiale în scopul păstrării integrităţii patrimoniului unităţii;
  • transmite compartimentului juridic contencios situaţia debitorilor care nu şi-au onorat obligaţiile datorate Consiliului local în vederea recuperării lor, potrivit legii;
  • organizează evidenţa analitică a debitorilor şi creditărilor şi a furnizărilor unităţii, în aşa fel încât să se cunoască în permanenţă situaţia reală a acestora;
  • organizează evidenţa analitică a cheltuielilor de investiţii pe obiective în conformitate cu listele de investiţii anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli;
  • operează în registrul de venituri „debite-încasări” borderourile de debite şi scăderi, cererile de restituire din venituri, borderourile de încasări,
  • întocmeşte trimestrial contul de debite-încasări pe care le depune în termenele fixate la D.G.F .P.C.F.S. Gorj;
  • asigură conducerea evidenţei zilnice a registrului de casă şi depunerea documentelor justificative, în vederea verificării şi înregistrării în evidenţele contabile; în acest scop încasează sumele datorate bugetului local provenite din chirii, taxe de concesionări, taxe de participări la licitaţie, etc, şi le depune zilnic la Trezoreria Motru;
  • asigură respectarea normelor şi instrucţiunilor specifice privind operaţiunile de casă;
  • organizează pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor de inventariere, efectuează valorificarea inventarelor şi face propuneri pentru recuperarea pagubelor constatate, după caz;
  • duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local legate de domeniul de activitate al serviciului buget-contabilitate;
  • întocmeşte declaraţiile asigurărilor sociale de sănătate pe care le înaintează Casei de Asigurări de Sănătate Gorj;
  • întocmeşte declaraţie pentru protecţia socială a şomerilor pe care le înaintează Agenţiei judeţene de ocrotire şi formare profesională;
  • întocmeşte declaraţiile asigurărilor sociale şi o trimite Casei judeţene de pensii Gorj;
  • întocmeşte note contabile pentru salariile, pentru închiderea fiecărei luni;
  • ţine evidenţa extraselor de cont lunar;
  • întocmeşte centralizatorul notelor contabile, fişa şah;
  • ţine evidenţa fişelor la timbrele fiscale;
  • întocmeşte situaţiile recapitulative pentru salarii şi ordine de plată corespunzătoare;
  • asigură organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Contact 

Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate – Sef serviciu Perisoreanu Mircea

Adresă: Bulevardul Gării, Nr.1

Telefon: 0253/410 560, int. 105

Program de lucru: Luni-Vineri – 08:00-16:00

Ultima actualizare: 06:39 | 21.05.2024

Sari la conținut