Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Birou Achiziții Publice, Urmărire contracte de achiziții publice, Arhivă

Prezentare 

Biroul Achizitii Publice este responsabil de atribuirea contractelor si acordurile cadru de produse/servicii/lucrari conform Legii 98/2016.


Structura organizatorică 

Biroul Achizitii publice are in subordine:

 • Compartimentul Achizitii
 • Compartimentul Arhiva

Atribuții principale 

 • Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza propunerilor făcute de către direcţie, serviciile şi birourile din cadrul Primăriei municipiului Motru.
 • Asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice conform legislaţiei în vigoare
 • Ține evidența contractelor de achiziție publică în vederea aplicării corecte a procedurilor de achiziție publice și a raportării către ANAP în conformitate cu prevederile legale și răspunde de transmiterea acestui raport în termen.
 • Asigură gestionarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii, în acest scop făcând menţiuni (sub semnătura) pe documentele primite de la participanţi;
 • Transmiterea contractelor de achiziție publică încheiate, precum și a ofertelor câștigătoare către serviciile de specialitate în vederea executării acestora.
 • Verifică dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd ca, anterior lansării documentaţiilor pentru efectuarea achiziţiilor, acestea sa fie studiate de anumite instituţii şi organisme, asigură îndeplinirea acestei condiţii şi susţine documentaţiile transmise pentru studiere;
 • Studierea documentaţiilor tehnico-economice care însoțesc referatele de necesitate înainte de serviciile de specialitate în vederea stabilirii corecte a încadrării pe coduri CPV, pentru întocmirea fișei de date a achiziției și pentru evitarea situațiilor prevăzute de lege.
 • Protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum și protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor.
 • Asigurarea desfășurarea procedurilor de concesionare servicii și lucrări prevăzute de lege.
 • Elaborează notele justificative în conformitate cu prevederile legale, precum și documentația de atribuire pentru fiecare achiziție în parte inițiată de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Mun. Motru (fișa de date, formulare în funcție de specificul achiziției, draft-ul de contract). Pentru toate aceste documente biroul achiziții publice are obligația de a consulta Oficiul Juridic pentru respectarea legalității.
 • Urmăreşte contractele de achiziţii şi informează şefii ierarhici ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale.
 • Răspunde în termenul legal la solicitările de clarificările cerute de operatorii economici cu privire la documentațiile de atribuire și cere punctul de vedere al serviciilor de specialitate cu privire la solicitările de clarificări legate de caietele de sarcini.
 • Colaborează cu celelalte compartimente funcţionale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziţii publice și la lămurirea tuturor aspectelor legate de specificul fiecărei achiziții în parte;
 • Soluţionează în termenul prevăzut de lege corespondenţa repartizată.
 • Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
 • Alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului municipiului Motru şi şefii ierarhici.
 • Transmite documentația de atribuire tuturor solicitanților în cazurile în care acestă documentație nu poate fi publicată, din motive tehnice pe un site oficial de publicitate;
 • Gestionează conturile de pe site-urile www.e-licitatie.ro și www.anrmap.ro și răspunde de respectarea regulilor de publicitate și de corectitudinea informațiilor publicate pe aceste conturi;
 • Întocmește împreună cu serviciul de specialitate care a inițiat procedura de achiziție, documentul constatator privind îndeplinirea obligațiilor contractuale prevăzut de H.G. nr. 925/2006 și răspunde de transmiterea în termen a acestui document către contractant și ANAP;
 • Răspunde de organizarea depozitului de păstrarea, conservarea şi securitatea documentelor depozitate în depozitul de arhivă.
 • Asigură arhivarea documentelor la nivelul Consiliului Local Motru, conform legislaţiei privind arhivele naţionale şi întreţine relaţiile cu instituţiile abilitate privind pregătirea documentelor, păstrare, securitate şi inventarierea acestora.

Contact 

Birou Achiziții publice, Urmărire contracte, Arhivă – Sef Birou Luță Florian

Adresă: Bulevardul Garii, Nr.1

Telefon: 0253/410560, int.137

E-mail: achizitiiprimariamotru@yahoo.com

Program de lucru: Luni-Vineri – 08.00-16.00

Ultima actualizare: 06:39 | 21.05.2024

Sari la conținut