Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Direcția Publică de Asistență și Protecție socială

Prezentare 

Serviciul public la nivel local are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.


Structura organizatorică 

 1. SERVICIUL DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ MOTRU
  • Compartimentul Autoritate Tutelară şi Protecţia Copilului;
  • Compartimentul Asistenţă şi Protecţie Socială;
  • Compartimentul Asistenţă Socială a Persoanelor Vârstnice, Ajutoare Sociale, Politici Sociale, Parteneriate;
  • Compartimentul Juridic;
  • Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară şi Preşcolară;
  • Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară;
 2. COMPARTIMENTUL CREȘA MOTRU.
 3. SERVICIUL ”CĂMIN SOCIAL – CENTRU DE ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE”.

Atribuții principale 

Serviciul public îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) în domeniul protecţiei persoanei adulte:

 • completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 • identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor adulte în mediul familial natural şi în comunitate;
 • elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale;
 • acordă persoanei adulte aflate în nevoie asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 • depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 • verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
 • organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură, gratuit, consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile, pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, etc.);
 • evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;
 • asigură consiliere şi furnizarea de informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic, etc.);
 • asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
 • asigură, prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă în cazul în care serviciile publice de asistenţă socială sunt în imposibilitatea de a le asigura;
 • depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 • asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;
 • realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;
 • colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;
 • susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituţii;
 • asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;
 • sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;
 • asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;
 • asigură formarea profesională a angajaţilor din sistemul protecţiei sociale a persoanei adulte (asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu);
 • monitorizează asigurarea amenajărilor teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului:

 • pune în aplicare măsurile de protecţie specială instituite de către Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj;
 • verifică împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj sau de instanţa judecătorească;
 • monitorizează şi analizează situaţia copiilor din municipiul Motru, respectarea şi realizarea drepturilor lor; asigură centralizarea şi sintetizarea acestor informaţii;
 • identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse;
 • asigură activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 • acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
 • exercită dreptul de a reprezenta copilul;
 • organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 • acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale, etc.;
 • asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de plasament sau supraveghere specializată stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;
 • întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 • monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 • identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 • monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 • identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 • acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
 • identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 • monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
 • asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;
 • colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
 • asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;
 • principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de Serviciul public şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.

c) în domeniul asistenţei medicale şcolare şi preşcolare:

 • se acordă asistenţa medicală preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale din grădiniţe şi şcoli.
 • educarea preşcolarilor şi elevilor pentru sănătate;
 • promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale;
 • promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;
 • educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;
 • activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;
 • activităţi medicale curative, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;
 • activităţi de consiliere medicală şi socială.

d) în domeniul asistenţei medicale comunitare:

 • supravegherea unei zone foarte bine determinate;
 • supravegherea în mod activ a stării de sănătate a populaţiei din zona arondată, în principal a populaţiei neînscrisă la medicul de familie;
 • sesizarea din timp a apariţiei de focare de infecţie sau de boli infecţioase;
 • identificarea persoanelor cazuri sociale si raportarea lor medicilor de familie din teritoriul repartizat în vederea înscrierii lor pe listele acestora;
 • colaborarea cu toţi medicii de familie la care sunt înscrise persoanele din teritoriul pe care îi supraveghează, îndrumând pentru consultaţii la cabinet persoanele bolnave, solicitând, după caz, deplasarea medicului la domiciliu;
 • identificarea persoanelor de vârstă reproductivă care au nevoie de metode de contracepţie, diseminarea de informaţii specifice şi trimiterea lor la medicul de familie şi cabinetele de planificare familială;
 • identificarea gravidelor şi urmărirea lor prin protocoale limitate, trimiterea lor la medicul de familie;
 • preluarea de la maternităţi a nou-născuţilor şi mamelor care nu sunt pe listele medicilor de familie şi supravegherea lor activă;
 • urmărirea şi supravegherea în mod activ a copiilor prin evidenţa specială, vaccinărilor şi aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;
 • efectuarea educaţiei sanitare în familie.
 • mediatorul sanitar nu are dreptul efectuării actelor medicale, atribuţiile lui cuprinzând aspecte legate de funcţionarea sistemului medical privind accesul populaţiei la serviciile preventive şi curative, modalitatea dobândirii calităţii de asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi noţiuni de prim ajutor, conform reglementarilor în vigoare la educaţia civică din domeniu;

e) alte atribuţii:

 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 • asigură activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii;
 • identifică persoane care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 • asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • propune Consiliului Local Motru înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
 • prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local Motru, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
 • acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Motru

Contact 

Direcția Publică de Asistență și Protecție socială – Șef Direcție Jr. Luca Valeria

Adresă: Str. Macului, Nr.36

Telefon: 0253/361 186

Program de lucru: Luni-Vineri între orele 08.00-16.00

Ultima actualizare: 12:39 | 24.05.2024

Sari la conținut